It’s a Jungle In Here!

School Visits

The Spring and Summer terms are the most popular times of the year for schools to arrange days out and field trips for their pupils. Pili Palas Nature World on Anglesey has for many years been an extremely popular attraction for such trips - with a large number of schools, both from the local area and further afield, visiting annually.

A visit to Pili Palas is educational, enjoyable and fun! Whether you wish to make it a relaxing, fun day out or an educational experience for your pupils and staff, we can cater for both.

As of 2024 we are introducing a package system for our school bookings. There are 3 packages to choose from:

BRONZE - £6.95 Each Child– You can take yourselves around the zoo in your own time at a leisurely pace. Or perhaps a quicker whiz around before going to play in the park or have a bite to eat!

SILVER £7.45 each child -You can take yourselves around the zoo in your own time as above, and our zookeepers will be stationed at certain locations with animals out for you to meet. This is a great opportunity for children and inquisitive adults to ask questions about the animals!

GOLD£7.95 each child - You will have a fascinating educational talk about the lifecycle of the butterfly before your adventure through the tropical butterfly house. Following the talk, you will be taken on a guided tour of Pili Palas Nature World with one of our qualified staff, where you will also get to meet some of our animals up close and personal!

All 3 packages will include full entry for each pupil (teachers go free), which includes access to the zoo, shop, outdoor play area, exclusive use of the gazebo during your stay and use of the indoor Play Zone (time slots should be arranged on your arrival at the front desk). If parents wish to accompany their children, there will be a charge of £4 per parent.

Please note that we cannot guarantee that there will be a Welsh Speaking zookeeper available for your visit.

Children are welcome to bring their own packed lunches, or we can provide the catering in our café. Please ask for our menu options and prices when booking.

Our shop is always fully stocked so the children are welcome to bring pocket money to either spend themselves, or we can provide pre-made goodie bags for any value.


With so many schools visiting each year it is essential that you confirm your school’s booking as soon as possible.

Please note that annual passes are exempt from school trips.

We look forward to welcoming your school to Pili Palas Nature World!

For further information regarding prices, a full itinerary for the day or to make a booking please call: 01248 712474 ext 2 or email Claire@pilipalas.co.uk


Y tymor y gwanwyn a'r haf yw'r adegau mwyaf poblogaidd o'r flwyddyn i ysgolion drefnu dyddiau allan a theithiau maes ar gyfer eu disgyblion. Mae Byd Natur Pili Palas ar Ynys Môn ers blynyddoedd lawer wedi bod yn atyniad hynod o boblogaidd ar gyfer teithiau o'r fath - gyda nifer fawr o ysgolion, o'r ardal leol ac ymhellach, yn ymweld â ni bob blwyddyn.

Mae ymweliad â Pili Palas yn addysgol, yn bleserus ac yn hwyl! P'un a ydych am ei wneud yn ddiwrnod hamddenol a hwyliog neu'n brofiad addysgol i'ch disgyblion a'ch staff, gallwn ddarparu ar gyfer y ddau.

O 2024 ymlaen, rydym yn cyflwyno system pecyn ar gyfer ein tripiau ysgolion. Mae 3 pecyn i ddewis ohonynt:

EFYDD - £6.95 y plentyn - Gallwch fynd o gwmpas y sŵ yn eich amser eich hun mewn cyflymder hamddenol. Neu efallai gwibdaith cyflym o gwmpas cyn mynd i chwarae yn y parc neu am tamaid i fwyta!

ARIAN - £7.45 y plentyn - Gallwch fynd o gwmpas y sŵ yn eich amser eich hun fel uchod, a bydd ein gofalwyr sŵ yn cael eu lleoli gyda anifeiliaid o amgylch y sŵ i chi eu cyfarfod. Mae hwn yn gyfle gwych i blant ac oedolion chwilfrydig ofyn cwestiynau am yr anifeiliaid!

AUR - £7.95 y plentyn - Byddwch yn cael sgwrs addysgol diddorol am gylchrediad bywyd y Pili Pala cyn eich antur drwy'r tŷ Pili Pala trofannol. Ar ôl y sgwrs, byddwch yn cael taith o amgylch Byd Natur Pili Palas gyda un o'n staff cymwys, lle byddwch hefyd yn cwrdd â rhai o'n hanifeiliaid yn agos ac yn bersonol!

Bydd pob un o’r 3 phecyn yn cynnwys mynediad llawn i bob disgybl (athrawon yn mynd am ddim), sy’n cynnwys mynediad i’r sŵ, siop, man chwarae awyr agored, defnydd o’r gazebo yn ystod eich amser yma a defnydd o’r man chwarae dan dô (dylid trefnu slotiau amser pan byddech chi’n cyrraedd y ddesg flaen). Os yw rhieni'n dymuno dod gyda'u plant, bydd tâl o £4 y rhiant.

Sylwch na fedrwn sicrhau y bydd gofalwr sŵ sy'n siarad Cymraeg ar gael i chi yn ystod eich ymweliad.

Mae croeso i blant ddod â'u cinio eu hunain, neu gallwn ddarparu'r bwyd yn ein caffi. Gofynnwch am ein bwydlen a'n prisiau wrth archebu.

Mae ein siop bob amser wedi'i stocio'n llawn felly mae croeso i'r plant ddod â arian poced i'w wario eu hunain, neu gallwn ddarparu bagiau bonws wedi'u gwneud ymlaen llaw am unrhyw werth.

Gan fod cymaint o ysgolion yn ymweld bob blwyddyn, mae'n hanfodol eich bod yn cadarnhau eich trip ysgol cyn gynted â phosib.

Nodwch fod pasiau blynyddol yn cael eu heithrio o dripiau ysgol.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu eich ysgol i Pili Palas! Am ragor o wybodaeth am brisiau, teithlen llawn y diwrnod neu i archebu, ffoniwch: 01248 712474 ext 2 neu e-bostiwch Claire@pilipalas.co.uk

School prices

Each
Child£6.95Free
Parents£5Free
Teacher (school)
1 free per 10 children
FreeFree
Teacher (nursery)
1 free per 5 children
FreeFree